Regulamin zgłaszania streszczeń do sesji plakatowej dla studentów


Streszczenia mogą zgłaszać wyłącznie studenci zarejestrowani na Konferencję.
Przyjmowanie streszczeń odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową Konferencji.
Każda zarejestrowana osoba może zgłosić maksymalnie 2 prace.
Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
oraz kierownika jednostki na nadesłanie pracy oraz wykorzystanie danych osobowych autorów.
Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa w dniu 21.07.2019 r.
Streszczenia zostaną ocenione anonimowo przez członków Komitetu Naukowego do dnia 15.08.2019 r.
Autorzy zostaną powiadomieni mailowo o decyzji Komitetu Naukowego do dnia 30.08.2019 r.

Wymagana budowa streszczenia:
  • Tytuł streszczenia (bez skrótów, pisany drukowanymi literami)
  • Imię i nazwisko autora/autorów
  • Nazwa instytucji, miejscowość oraz adres e-mail osoby zgłaszającej
  • Treść streszczenia: wstęp, cel, metodyka, wyniki oraz wnioski
Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny zostać wyjaśnione.
Nazwy leków zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.

Nie należy załączać: rysunków, adresu instytucji, stopni naukowych,
nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa